Tietoisuuden syntyminen aineesta on suuri arvoitus, ja sen katoaminen kuolemassa tuntuu tuhlaukselta. Tietoisuus ei halua kadota tyhjään. Kaikkialla maailmassa, kaikissa kulttuureissa on ehkä juuri siksi kehittynyt uskontoja, jotka kertovat, että elämä jatkuu tavalla tai toisella.  Suomalaisista kirkolliseen tulkintaan elämän jatkumisesta uskonee suurin osa, ja jälleensyntymiseenkin (reinkarnaatio) eri tutkimusten mukaan noin neljännes tai viidennes. Mutta onko jälleensyntyminen oikeasti mahdollista vai pelkkää oppimattomien toiveajattelua, johon kaikki kulttuurit ovat langenneet?

Menemättä akateemisen käsitekiistelyn lukemattomiin vivahteisiin voi sanoa, että luonnontieteessä oikeaoppisena ontologiana (kuvauksena siitä mitä on) pidetään materialistista monismia, joka sulkee pois ajatuksen elämän jatkumisesta, sillä se vaatisi jonkinlaisen sielun olettamisen. Sielu taas suljettiin pois tieteestä valistuksen vallankumouksessa jo 1600 – 1700 -luvuilla. Ajatus sielullisesta ei kuitenkaan hävinnyt materialistiselle monismille siksi, että se olisi osoitettu vääräksi, vaan koska kulttuurinen tuuli vei siihen suuntaan. Tiede ja kirkko kävivät kamppailun siitä, kummalla on valta määritellä virallinen totuus, ja tiede voitti. Sittemmin on luonnontiedeyhteisön sisällä ikään kuin itsestään selväksi käsitykseksi muodostunut uskomus, että kysymys olisi aikanaan tieteellisesti ratkaistu. Ei se ole. Siitä vain lakattiin keskustelemasta. Tiede ei tarvinnut olettamusta sielusta. “Occamin partaveitseksi” kutsutun tieteenfilosofisen säästäväisyysperiaatteen mukaisesti  käsitteet, joita ei tarvita, tulee poistaa. Niin on sielu-käsitteelle käynyt tieteessä.

Mutta miksi sitten erilaiset uskonnolliset maailmankuvat, jotka edellyttävät sielu-käsitteen ja siis tieteen ontologian kanssa ristiriitaisen ontologian, niin sitkeästi roikkuvat hengissä, jopa niin, että Helsingin yliopiston lukuvuosi aloitetaan jumalanpalveluksella? Luonnontieteen ontologian näkökulmasta katsottunahan sellainen rituaali tieteen pyhäkössä välttämättä saa jossain määrin koomisen sävyn.

Uskontojen sitkeyteen toki on monet hyvin tunnetut yhteiskunnalliset syynsä, mutta myös se, että iso osa ihmisistä on kokenut ja kokee ilmiöitä, jotka viittaavat johonkin aivan muuhun kuin tieteen ontologiaan. Vain pienenä esimerkkinä, läheisen ihmisen kuolemaan liittyy usein ilmiöitä, jotka näyttävät uhmaavan tieteellistä maailmankuvaa. Esimerkiksi kuolevan ihmisen näkeminen kuolinhetkellä tai hieman sen jälkeen jossain muualla, on maailmalla hyvin tunnettu ja suhteellisen tavallinen kokemus. Folkloristi Leea Virtanen (1935 – 2002) keräsi useisiin kirjoihinsa (“Kun kello pysähtyi” 1974 ja “Telepaattiset kokemukset” 1977) suomalaisten vastaavanlaisia mystisiä kokemuksia. Skeptikon silmissä tarinat kertovat hallusinaatioista, mielenterveyshäiriöistä, tavallisten ilmiöiden väärintulkinnoista, tai jopa suoranaisesta valehtelemisesta.

Niitä, jotka ovat itse kokeneet tällaisen ilmiön, sellainen puhe loukkaa. Ja  vaikuttavimmat kokemuksista ovat niin hyvin todennettuja, että niiden kuittaaminen sillä tavoin on älyllisesti epärehellistä. Skeptisyys on pohjimmiltaan terve asenne, mutta kun se muuttuu dogmaattiseksi, se kertoo ihmisestä, jonka sisäinen turvattomuudentunne on niin suuri, että ahdistustaan torjuakseen hänen täytyy peittää silmänsä maailman joiltain piirteiltä ja mieluiten vielä estää muitakin näkemästä niitä.   Itse näen, että maailman “hämyisen vyöhykkeen” ilmiöt ovat tieteelle aito haaste, ja vaikka niiden spontaani ja ennustamaton esiintyminen tekeekin mahdottomaksi niiden tutkimisen fysikaalisen tieteen keinoin, humanistisemmat menetelmät voivat antaa niistä aitoa tietoa. Ennakkoluuloton uteliaisuus on aina ollut oikean tieteen ja terveen kulttuurin vahvin käyttövoima, ei dogmien taakse piiloutuminen tai toisin ajattelevien pilkkaaminen. Inkvisitio, naamioitui se miten tahansa, on yhteiskunnallisesti ja psykologisesti sairas ilmiö, ei jotain sellaista, jota on syytä kiittää valppaudesta puhtaan opin puolustamisessa.

Esimerkiksi spontaaneista jälleensyntymismuistoista on julkaistu tutkimuksia, muun muassa Ian Stevensonin laajat aineistot lasten jälleensyntymiskokemuksista. Jokainen tapaus täytyy arvioida omilla meriiteillään, ja joka ei ole koskaan perehtynyt näihin aineistoihin tai kaivellut sellaista tapausta itse, ei oikeasti tiedä mistä hän puhuu. Esimerkiksi juuri Stevensonin koko aineiston selittäminen pois huonona tutkimuksena on aidan ylittämistä siitä missä se on matalin. Tämä on yksi niistä ilmiöistä, jotka haastavat materialistisen monismin maailman täydellisenä kuvauksena.

Eikä Stevensonin aineisto tietenkään ole ainoa, vaan hyvin varmennettuja jälleensyntymismuistoja on julkaistu tuhansittain muuallakin. Stevensonin aineiston erityinen arvo on sen keräämisen tavassa ja jokaisen tapauksen systemaattisessa dokumentoinnissa, joka tekee mahdottomaksi aineiston mitätöimisen summamutikassa yhdellä välinpitämättömällä pyyhkäisyllä.

Myös esimerkiksi hypnoottisessa regressiossa vaikkapa jonkin fobian syyn löytämiseksi tapahtuu silloin tällöin, että henkilö spontaanisti alkaa kuvailla kokemusta, jonka hän kokee tapahtuneen jossain aikaisemmassa elämässä. Onko kyseessä aito muisto vai jonkinlainen näytelmä, jonka alitajunta kehittää käsitelläkseen ulkoistettuna jotain kipeää asiaa, ei kuitenkaan useimmiten ole kertomuksen perusteella pääteltävissä. Se johtuu siitä, että menneistä ajoista on niin vähän varmaa tietoa, että yksityiskohtia ei useimmiten voida tarkistaa. Tämä tilanne tietysti muuttuu lähivuosikymmeninä, kun ihmiset alkavat tuottaa enemmän regressiomuistoja, jotka viittaavat 1900-lukuun, jolloin asioita on kirjattu erilaisiin arkistoihin aivan eri laajuudessa kuin ennen.  Muistikuvissa myös voi olla virheitä ja sekaannuksia, kuten tietää jokainen, joka yrittää muistella edes viime viikon tapahtumia. Muisti fabuloi, liittää faktoihin kuvitelmia ja väärinkäsityksiä ja täydentää aukkoja mistä tahansa haalimillaan materiaaleilla. Tai useat eri muistikuvat voivat yhdistyä tai alitajunnasta nousta esiin symbolista sisältöä niin, että muistikuvat saavat unenkaltaisia piirteitä ja ominaisuuksia. Muistikuvissa voi olla tätä kaikkea.

Niinpä asiavirheet eivät riitä perusteeksi jonkin muistikuvan tulkitsemiselle kokonaan fantasiaksi. Jos niin olisi, ei oikeuslaitos voisi käyttää todistajien lausuntoja juuri koskaan. Niissä on miltei aina asiavirheitä ja ristiriitaisuuksia.

Valitettavasti tässäkin mitalissa on toinen puoli: vaikka muistikuvissa olisi sellaista historiallista tosiasiatietoa, jota henkilö ei millään ole voinut saada haltuunsa fysikaalisin keinoin, on periaatteessa muitakin mahdollisia selityksiä kuin jälleensyntyminen – joskaan ne eivät ole luonnontieteen ontologian kannalta paljon miellyttävämpiä. Yksi sellainen on ESP, eli aistien ulkopuolinen tiedon välittyminen. Sekin saattaa vaatia korjauksia vallitsevaan luonnontieteelliseen ontologiaan. Koko asia on kaikkiaan paljon monimutkaisempi kuin usein ajatellaan.

Jälleensyntymismuistoja voidaan myös kutsua esiin tarkoituksella, esimerkiksi hypnoosissa. Siitä käytetään englanninkielistä nimeä PLR (past life regression). PLR:ää tehdään usein terapeuttisessa tarkoituksessa, koska esiin nousevat muistikuvat vapauttavat ihmisiä peloista ja ahdistuksista aivan riippumatta siitä, uskooko henkilö muistojen olevan  jostain aiemmasta elämästä vai ovatko ne hänen mielestään alitajunnan kehittämää fantasiaa. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse olisi eräänlaisesta omatekoisesta psykodraamasta, mielen itselääkinnästä.

Ne, jotka ovat taipuvaisia uskomaan, että elämä jatkuu, haluavat usein “selata” aiempien elämien muistojaan niiden maailmankatsomuksellisen merkityksen vuoksi: Jos ihminen elää useita elämiä, kuolemanpelko on tarpeeton, ja erilaiset päämäärät ja tavoitteet tässä elämässä asettuvat aivan toiseen perspektiiviin. Myös se, keiden kanssa me tätä elämää nyt vietämme, saattaa saada valaistusta, jos näemme samojen ihmisten aiemmin olleen meidän elämässämme aivan toisissa rooleissa. Eri elämissä näyttää myös toistuvan teemoja, ikään kuin oppisisältöjä, ja jos uskoo, että kyse todella on jonkinlaisesta kurssista, jolla yritetään mennään eteen päin, on tietysti hyödyllistä nähdä, millaisten teemojen kanssa itse painiskelee.

Ajattelevalle ihmiselle kysymys tietoisuuden olemuksesta, asemasta ja kohtalosta maailmassa on yksi suurimmista ja mielenkiintoisimmista kysymyksistä, jonka voi esittää. Vastaus siihen merkitsee rajanvetoa kokonaisten maailmankuvien välillä: onko luonnontieteeseen pohjautuva materialistis-monistinen  todellisuustulkinta sellaisenaan riittävä, vai onko sitä korjattava, jos maailma sittenkin on myös tai peräti pohjimmiltaan henkinen? Ja jos, niin mitä henkinen tässä tarkoittaa? Liikutaan tieteen ja kulttuurin suurten peruskysymysten äärellä.

Saksalainen uskonnonfilosofi Rudolf Otto (1869 – 1937) teki tunneksi käsitteen “numinoosi”, jolla hän viittasi ihmisen psykologisessa rakenteessa hänen mielestään olevaan jumalallisen kaipuuseen ja siihen liittyviin elämyksiin. Se oli Otolle “mysterium tremendum“, suuri mysteeri. Carl Jungin (1876 – 1961) psykologiassa numinoosi sai Ottoa laajemman merkityksen, ja sen voi hänellä katsoa viitanneen koko ihmisen “yöpuoleen”, niihin alitajuisiin “voimiin”, joiden kautta ihminen voi kokea yhteyden maailmankaikkeuden kanssa. Kun vallitsevassa ortodoksisessa psykologiatulkinnassa sellaiset tunteet nähdään usein varhaislapsuuden psykososiaaliseen kehitykseen liittyvinä muistumina, Jungille ja nyttemmin myös transpersonaalisille psykologeille “numinoottinen” kokemus on jotain erityisesti ihmiselle ominaista – ja siksi tutkimisen arvoista ja teoreettisesti merkittävää.

Menneiden elämien regression (PLR) käyttäminen terapeuttisena välineenä yleistyi varsinkin Yhdysvalloissa viime vuosisadan loppupuoliskolla, kun useampikin jo merkittävän karriäärin muilla alueilla luonut lääkäri julkaisi aiheesta kirjoja ja tunnustautui regression käyttäjäksi. Useimmat käyttävät regressioon hypnoosia, mutta myös sellaisia tekniikoita on, joissa hypnoosia ei tarvita. Aiheesta julkaistiin tutkimuksia jotka osoittivat terapian toimivuuden, riippumatta siitä, uskooko asiakas tai terapeutti PLR-muistot aidoiksi muistoiksi vai ei. Terapian harjoittajilla on omia tieteellisiä julkaisusarjojaan.

Sittemmin aiheesta on julkaistu paljon, mutta Raymond Moodyn (1944-) kirjan Coming Back: A Psychiatrist Explores Past Life Journeys (1991) kuvaus regressiokokemusten tunnuspiirteistä on edelleen hyvä. Moody luettelee regressiokokemusten kaksitoista mielestään tyypillisintä piirrettä:

 1. PLR-kokemukset ovat useimmiten visuaalisia (joskin kaikki muut aistit voivat olla myös mukana);
 2. niillä on oma dynamiikka, johon kokija ei pysty vaikuttamaan (päin vastoin kuin esimerkiksi päiväunelmiin tai mielikuvaharjoituksiin);
 3. kokemuksiin liittyy erikoinen toden tuntu, samanlainen kuin valvekokemuksiin, mutta siis erilainen kuin esimerkiksi uniin, jotka on useimmiten helppo tunnistaa uniksi;
 4. kokija samaistuu yhteen tarinassa esiintyvistä henkilöistä (tarinan “subjektiin”), ja kokee olevansa tämä samalla kun hän kuitenkin “takaraivossaan” koko ajan säilyttää tietoisuuden nykypersoonastaan, joka tarkkailee tapahtumia;
 5. kokija kokee subjektihenkilön tunteet;
 6. tapahtumia voi seurata joko subjektin aistien kautta tai sitten kolmannesta näkökulmasta ulkoapäin;
 7. kokemukset liittyvät usein temaattisesti kokijan nykyiseen elämäntilanteeseen (vrt. kohta 10);
 8. regressiosta seuraa usein nykyiseen elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien todennettava helpottuminen (eli siitä on terapauttista hyötyä);
 9. regressio voi usein vaikuttaa myönteisesti myös fyysisiin vaivoihin;
 10. regressiosisällöt nousevat esiin temaattisessa järjestyksessä (vrt. kohta 7), ei historiallisen aikajanan mukaisesti;
 11. kokemusten esiin nousu helpottuu ja niiden aistivoimaisuus vahvistuu useamman regressiokerran myötä (harjoitusvaikutus);
 12. useimmissa kokemuksissa henkilö elää arkista vaatimatonta elämää (ei siis Kleopatrana tai Napoleonina niin kuin usein väitetään).

Listaus on erinomainen, eikä siihen tarvitse tehdä paljon huomauksia.

Kohta 2: On olemassa joitain tehokkaita terapeuttisia menetelmiä (esim Roger Woolger ja Andy Tomlinson) , joissa jokin PLR -muisto “eletään uudestaan” ja sitä muutetaan draamallisesti. Tässä on kuitenkin kyse tietoisesta psykodraamallisesta interventiosta, jonka kohteena tietysti voi olla mikä tahansa muisto tai kuvitelma, oli se sitten nykyisestä tai jotain muusta elämstä.

Kohdat 7 ja 10 havainnollistavat hyvin regressiokokemusten tulkinnan perusongelmaa: sekä skeptikko että reinkarnaation todellisuuteen uskova voivat kumpikin nähdä näiden kohtien tukevan nimenomaan omaa kantaansa. Skeptikon silmillä katsottuna nämä kaksi kohtaa osoittavat, että PLR-kokemukset ovat alitajunnan synnyttämiä ulkoistuksia, joiden avulla ihminen yrittää käsitellä nykyiseen (ainoaan) elämäänsä liittyviä torjuttuja mielensisältöjä. Jälleensyntymiseen uskovan mielestä taas nämä kaksi kohtaa kertovat siitä, että ihmisen alitajunta tai kenties henkiopas kontrolloivat regressiokokemuksia ja palastelevat niitä ihmisen kannalta mahdollisimman hyödyllisiin osiin.

Kohtaan 12 liittyen Helen Wambach lähti 1960-luvulla tekemään tutkimusta, jonka hän odotti osoittavan jonkinlaisen “Kleopatra-efektin” (eli ihmiset kuvittelevat regressiossa itselleen mieluisia ja egoa kohottavia menneisyyksiä), mutta yli tuhannen ihmisen tutkimus osoitti päinvastaista: ihmisten regressiossa raportoimat sosiaaliset roolit vastasivat tilastollisesti erittäin hyvin kunkin aikakauden väestön sosiaalista jakaumaa. Wambachin koko aineistossa noin 10% elämistä oli yläluokkaisia, 20-35% keskiluokkaisia ja 55-70% alemmista yhteiskuntaluokista. Yksikään henkilö ei raportoinut olleensa kuuluisa historian henkilö (joskin oletettavasti myös kuninkaat ja rokkitähdet syntyvät uudestaan, jos inkarnaatio on tosiasia). Vaikka menneiden elämien hahmot eivät välttämättä olleet samaa sukupuolta kuin raportoija, hahmojen sukupuolijakauma vastasi hyvin historiallista todellisuutta: 50,6 % miehiä ja 49.4 % naisia. Tutkimuksessa käsiteltiin lukuisia muitakin tilastollisia muuttujia. (Wambach, Helen: Reliving Past Lives: The Evidence Under Hypnosis and Life Before Life 1984).

Wambachin oma johtopäätös oli “…Fantasy… could not account for the patterns that emerged in the results.”. Myöhemmin hän eräässä haastattelussa totesi johtopäätöksenään: “I don’t believe in reincarnation — I know it!”​ (“Minä en usko jälleensyntymiseen – minä tiedän sen.”)

Tässä yhteydessä on syytä erityisesti huomata, että reinkarnaatiohypoteesi haastaa paitsi luonnontieteen ontologian myös sen epistemologian (tietoteoria), sillä jos hypoteesi on tosi, maailma ei kaikilta osin noudata niitä logiikan periaatteita, jotka olemme tunnistaneet tosiksi fysikaalisesta maailmasta. Tämä koskee esimerkiksi käsitystä ajan ja  avaruuden (tilan) luonteesta ja niihin liittyvää kuvaa kausaliteetista (syysuhteet) ja fysiikan lakien ensisijaisuudesta ja yleispätevyydestä sekä tietoisuuden ja aineen vuorovaikutuksista, ym. Muutokset ovat syvällisiä. Mutta millä uusilla periaatteilla vallitsevia paradigmoja siinä tapauksessa tulisi täydentää, on iso kysymys, sillä esimerkiksi uskontojen tarjoamat laajemmat maailmankuvaukset ovat keskenään ja usein sisäisestikin ristiriitaisia, joten niistä ei välttämättä ole paljon apua.

Jos reinkarnaatiohypoteesi on tosi, maailmalla on ominaisuuksia, jotka ovat selvästi nykyisen “tieteellisen järjen” ja ymmärryksen vastaisia. Kyse on siis paradigmojen kamppailusta. Siksi tarvitaan huomattavaa nöyryyttä, jos aiotaan tieteellisten kokeiden, havaintojen ja päättelyn keinoin julistaa, mitkä asiat ovat mahdollisia ja mitkä eivät. Jos tieteen menetelmä ei saa jostain ilmiöstä otetta, vika ei välttämättä ole ilmiössä. “Nam Plato dicit: Amicus est Socrates, magister meus, sed magis est amica veritas.” (Roger Bacon, Opus Majus). Eli miten rakastankaan oppi-isiäni, totuus on minulle rakkaampi. Maailma on millainen on, halusimme sitä tai ei.

Ovatko regressiossa esiin nousevat ja usein “numinoottisten” tunteiden värittämät muistumat menneistä elämistä aitoja muistoja vai psykodraamaa, on siis jokaisen itse arvioitava. Jos kuvittelet, että tiede on jo tehnyt sen puolestasi, tai jokin kirkko, olet yksinkertaisesti väärässä. Todellisuus on monimutkaisempi. Jos haasteen haluaa kohdata, se on tehtävä puhtaalta pöydältä, vailla dogmaattisia ennakkoasenteita suuntaan tai toiseen.

 

 

 

 

%d bloggers like this: